نوشته‌ها

ساخت و مونتاژ انواع کمپرسور اسکرو Oil Inject

ساخت و مونتاژ انواع کمپرسور اسکرو Oil Inject

ساخت و مونتاژ انواع کمپرسور اسکرو Oil Inject ساخت و مونتاژ انواع کمپرسور اسکرو oil Inject جزو کمپرسورهای جابجایی مثبت بوده و چون در ساخت و مونتاژ انواع کمپرسور اسکرو oil Inject قطعات متحرک دائما باهم درگیری دارند و سبب ایجاد اصطکاک و حرارت می شون…