ساخت و مونتاژ انواع کمپرسور اسکرو Oil Inject

ساخت و مونتاژ انواع کمپرسور اسکرو Oil Inject

ساخت و مونتاژ انواع کمپرسور اسکرو Oil Inject
ساخت و مونتاژ انواع کمپرسور اسکرو oil Inject جزو کمپرسورهای جابجایی مثبت بوده و چون در ساخت و مونتاژ انواع کمپرسور اسکرو oil Inject قطعات متحرک دائما باهم درگیری دارند و سبب ایجاد اصطکاک و حرارت می شوند، لازم است که روغن به همراه هوا به درون هواساز تزریق شود. بعد از اینکه این مخلوط از کمپرسور خارج شد، سپراتور روغن را از هوا جدا می کند و پس از تصفیه و خنک کاری در رادیاتور دوباره به درون کمپرسور فرستاده می شود.

در ساخت و مونتاژ انواع کمپرسور اسکرو oil Inject وجود روغن ضروری می باشد لذا سبب افزایش راندمان و فشار در کمپرسور ها می شود. کمپرسور اسکرو oil Inject در درجه حرارت های پایین کار میکند به همین دلیل قطعاتی که در ساخت و مونتاژ انواع کمپرسور اسکرو oil Inject بکار میروند عمر مفید زیادی دارند.

در صنایعی که میزان روغن ناچیز موجود در هوا اهمیت زیادی نداشته باشد میتوان از ساخت و مونتاژ انواع کمپرسور اسکرو oil Inject استفاده کرد. ولی اگر میزان روغن موجود اهیت داشته باشد میتوان از میکروفیلتر ها جهت جذب ذرات روغن استفاده کرد.

هوا تجهیز خاورمیانه با تکیه بر سالها تجربه و تخصص موسسین خود با هدف ارتقاء سطح دانش و تکنولوژی صنعت کشور در زمینه ساخت و مونتاژ انواع کمپرسور اسکرو oil Inject ،بلوئر، تجهیزات مولد و فرآوری گازها از قبیل نیتروژن و اکسیژن و همچنین واردات انواع کمپرسورهای اسکرو از نوع اویل فری و کمپرسورهای فشار قوی تجهیزات پایین دستی آن شامل: انواع درایرهای تبریدی،میکروفیلترهای صنعتی و پزشکی،تله آبگیر و …، از منابع معتبر و شناخته شده اروپایی فعالیت مینماید.